Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

lucia
Reposted fromsmiechy smiechy viawrazliwa wrazliwa
lucia
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawrazliwa wrazliwa
lucia
0677 1486 420
Reposted fromoutline outline viawrazliwa wrazliwa
lucia
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viawrazliwa wrazliwa
lucia
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viawrazliwa wrazliwa
lucia
lucia
6942 7aa9 420
lucia
lucia
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viajethra jethra
lucia
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
2518 8ce0 420

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajethra jethra
lucia
lucia
9978 f299
Reposted fromloverdose loverdose viaalmostlover almostlover
lucia
4316 8638 420
Reposted fromprecelka precelka viaalmostlover almostlover

April 08 2015

lucia
4083 cce5 420
Reposted fromkotowate kotowate
lucia
3567 4c9c 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viayounganna younganna
lucia
4682 5d83
Reposted fromlyapics lyapics viayounganna younganna
lucia
Miłości, miłości i jeszcze raz miłości.
Reposted fromiamstrong iamstrong
lucia
5750 e45d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
lucia
5783 ec54 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl